AJOFM Sibiu

Rol în proiect: Beneficiar

ECHIPA DE IMPLEMENTARE:

 • Gabriela Elena Teodorescu – Manager proiect
 • Andreia Veronica Ifrim – Asistent manager
 • Otilia Adriana Paştiu – Manager financiar
 • Lenuţa Ianc – Expert financiar
 • Adriana Păuşescu – Consilier juridic
 • Corina Laura Popescu – Responsabil resurse umane

ACTIVITĂŢI DERULATE ÎN PROIECT:

A1 – Managementul proiectului:

A1.1.- Alcătuirea echipei de management şi a echipei de implementare;

A1.2.- Organizare metodologică;

A1.3. Monitorizare;

A1.4. Activităţi suport în proccesul de implementare;

A1.5. Activităţi generale de coordonare (managementul de proiect).

A2 – Achiziţii publice:

A2.1. Planificarea achiziţiilor;

A2.2. Documentare tehnică şi Studiu de piaţă;

A2.3. Realizarea procedurilor de selecţie.

A4 – Gestionarea sistemului de formare profesională a personalului propriu:

A4.1. Evidenţa calificărilor personalului propriu SPO;

A4.2. Cererea de competenţă şi nevoi specifice de formare profesională a personalului propriu SPO;

A4.3. Identificarea, revizuirea şi actualizarea profilelor profesionale specifice pentru personalul SPO.

A5. - Organizarea şi susţinerea programelor de formare profesională

A5.1. Realizarea şi tipărirea suportului de curs;

A5.2. Constituirea grupelor de cursanţi.

Organizare:

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu, denumită agenţia teritorială, asigură, potrivit legii, implementarea măsurilor de prevenire a şomajului, a măsurilor de stimulare a ocupării forţei de muncă, protecţia socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, organizează şi realizează activitatea de ocupare şi de formare profesională a forţei de muncă.

Agenţia teritorială fiinţează în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, fiind unitate cu personalitate juridică şi este un serviciu public deconcentrat constituit la nivelul judeţului Sibiu.
În prezent, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu are 47 de angajaţi, dintre care 5 la agenţia locală din Mediaş şi 2, la unităţile locale Agnita şi Avrig.

Agenţia dispune de un Centru de Formare Profesională a Adulţilor deservit de 4 angajaţi, autorizat să organizeze cursuri de iniţiere, calificare, perfecţionare, specializare şi recalificare şi de un centru de Informare şi consiliere privind cariera, deservit de un consilier de orientare în carieră.

Program de lucru:

Luni - Joi: 8.00 – 16.30

Vineri: 8.00 – 14.00

Conducere:

Director executiv - CREŢU Mircea Dorin

Director executiv adjunct - HURDU Dan

Servicii oferite:

Pentru persoane fizice:

 • informarea, orientarea şi consilierea profesională a persoanelor neîncadrate în muncă precum şi a altor persoane, în vederea găsirii unui loc de muncă;
 • medierea între cererea şi oferta pe piaţa muncii;
 • calificarea şi recalificarea persoanelor neîncadrate în muncă;
 • cofinanţarea programelor de formare profesională a personalului propriu;
 • stabilirea şi plata, potrivit legii, a drepturilor de protecţie socială a persoanelor neîncadrate în muncă şi a altor categorii socio-profesionale;
 • alte servicii specifice.

Pentru persoane juridice :

 • medierea între cererea şi oferta pe piaţa muncii;
 • selecţionarea candidaţilor pentru ocuparea locurilor de muncă;
 • aplicarea măsurilor de stimulare pentru crearea de noi locuri de muncă;
 • consilierea pentru crearea de întreprinderi mici si mijlocii;
 • stimularea angajării absolvenţilor şi a altor categorii de persoane, în condiţiile legii;
 • alte servicii specifice.

Obiectivele principale ale Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu sunt:

 • Stimularea ocupării şi creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă;
 • Prevenirea şomajului;
 • Participarea persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă la serviciile de formare profesională;
 • Asigurarea egalităţii de şanse pe piaţa internă a forţei de muncă şi combaterea oricăror forme de discriminare pe piaţa muncii;
 • Creşterea incluziunii sociale;
 • Protecţia persoanelor în cadrul sistemului asigurărilor pentru şomaj;
 • Facilitarea liberei circulaţii a lucrătorilor în statele membre ale Acordului privind Spaţiul Economic European precum şi în alte state cu care România a încheiat tratate, acorduri, convenţii şi înţelegeri;
 • Sprijinirea cetăţenilor români în vederea încadrării în muncă în statele cu care România nu are încheiate acorduri bilaterale în domeniul forţei de muncă.

Atribuţiile Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu:

 • Asigură implementarea la nivel judeţean a măsurilor de prevenire a şomajului, protecţia socială a persoanelor neîncadrate în muncă;
 • Organizează şi coordonează activitatea de ocupare şi de formare prin furnizarea de servicii de prevenire a şomajului şi stimulare a ocupării forţei de muncă;
 • Acţionează pentru sprijinirea mobilităţii forţei de muncă şi pentru asigurarea flexibilităţii funcţionale a pieţei muncii;
 • Coordonează şi realizează servicii de preconcediere în situaţii de concedieri masive de personal;
 • Susţine relaţii de parteneriat şi cofinanţare în crearea de noi locuri de muncă în special în zonele defavorizate şi în cele în care piaţa muncii este puternic tensionată;
 • Aplică procedurile adecvate de gestiune a cererii şi a ofertei de forţă de muncă conform instrucţiunilor Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă;
 • Organizează şi prestează servicii de formare profesională pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă;
 • Consiliază şi orientează persoanele în căutarea unui loc de muncă;
 • Acreditează furnizorii de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă;
 • Elaborează studii şi analize în domeniul ocupării şi formării profesionale;
 • Face propuneri privind elaborarea proiectului bugetului asigurărilor pentru şomaj;
 • Elaborează în baza indicatorilor sociali stabiliţi, programe de activitate anuale pe care le suspune aprobării Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi raportează periodic realizarea prevederilor acestora;
 • Promovează pachetul privind schemele de finanţare nerambursabilă în colaborare cu Unitatea de Coordonare a Programului, înfiinţată în cadrul Ministerului Muncii Solidarităţii Sociale şi Familiei;
 • Organizează licitaţia de proiecte pentru schemele de finanţare nerambursabilă;
 • Evaluează şi selectează proiectele;
 • Monitorizează şi implementează proiectele la nivel regional;
 • Pregăteşte şi încheie contractele pentru schemele de finanţare nerambursabilă cu iniţiatorii de proiecte selectate;
 • Raportează stadiul implementării programului către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Unitatea de Coordonare a Programului şi Ministerul Integrării Europene;
 • Evaluează implementarea proiectelor selectate şi raportarea rezultatelor către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Unitatea de Coordonare a Programului şi Ministerul Integrării Europene.

Contact:

 • Adresa: Sibiu, str. Morilor, nr. 51A
 • Adresa E-mail: ajofm @sb.anofm.ro
 • Adresa Web: www.sibiu.anofm.ro
 • Telefoane: 0269-210882 ; 0269-230089

Chestionar de evaluare a calificărilor personalului SPO

Disclaimer

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeana, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezinta în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Light Snow

0°C

Sibiu

Light Snow